رمضانعلی کاوسی

رمضانعلی کاوسی

 رمضانعلی کاوسی متولد سال 1342، جانباز قطع نخاع و نویسنده کتابهای تیغ های گل رز، رازنهان، سهم من از عاشقی، بامداد روز شانزدهم و کتاب طنز موقعیت ننه می باشد.

کتاب های رمضانعلی کاوسی

سهم من از عاشقی