علیمحمد بلوچ

علیمحمد بلوچ

علی‌محمد بلوچ (۱۳۳۳-۱۳۹۵) نوازندۀ برجستۀ سَرود (قیچک) و یکی از منابع مهم موسیقی بلوچستان بود.

کتاب های علیمحمد بلوچ