حمید خضری

حمید خضری

حمید خضری، نوازنده‌ی دوتار، آهنگساز، خواننده و راوی موسیقی مقامی خراسان در سال ۱۳۴۸ در قوچان متولد شد و  از سیزده سالگی نزد استاد محمد یگانه نوازندگی دوتار را آغاز کرد و از محضر استادانی چون حاج محمد‌حسین یگانه و عباسقلی رنجبر بهره‌مند شد. او برای فراگیری موسیقی مقامی شیروان و گلیان از دانش و هنر نوازندگان برجسته‌ای چون حمرا بخشی گل‌افروز، علی بخشی گل‌افروز، سلطان رضا بخشی و رحیم‌خان بخشی نیز استفاده کرده است. خضری به اندوخته‌های خود از موسیقی بخشی‌های شمال خراسان اکتفا نکرد و برای فراگیری مقام‌ها و ظرایف موسیقی مقامی تربت‌جام به این منطقه رفت و ضمن تحقیق و تفحص روی آثار استاد نظرمحمد سلیمانی، توفیق هنرآموزی نزد استادان: تخمکار، پورعطایی و عثمان محمدپرست را یافت. وی در سال ۲۰۰۵ میلادی برای تحقیق در آسیای میانه و آموختن آن به تاشکند (ازبکستان) رفت و مدت یک سال نزد استاد گُزل مومن اُوا به نواختن دوتار ماوراءالنهر پرداخت و نیز نزد استاد نادره پیرمتوا آواز شش مقام را فراگرفت.

کتاب های حمید خضری