جینوچن تانریکرور

جینوچن تانریکرور

جینوچن تانریکُرور (۲۰۰۰-‌۱۹۳۸) با بهره‌مندی زودهنگام از نبوغ آهنگسازی بیش از پانصد اثر در حوزه‌ی موسیقی سازی و آوازی ساخته است.

کتاب های جینوچن تانریکرور