حامد مکملی

حامد مکملی

حامد مکملی متولد سال 1349، نویسنده و کارگردان تئاتر می باشد. وی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، و کارشناس ارشد مهندسی عمران، سازه است.

کتاب های حامد مکملی

آریوبرزن و روشنک


خاک شیرین


بچه های مسجد 2