وحید ضیائی

وحید ضیائی

وحید ضیائی در 6 خرداد 1359 در شهر اردبیل به دنیا آمد . پدرش  –یحیی ضیائی- از گویندگان و هنرمندان قدیمی رادیو و مادرش مهین جباری معلم و نخستین معلم او بودند. میراث ذوق ادبی او از نیاکان پدری به عبد الحسین میرزا ضیاء الدوله نوه ی عباس میرزا –رجل صوفی و شاعر مسلک قجری – رسیده و از نیای مادری مرهون چکامه های آیینی و پژوهش های علمی نیر الاطبای افراسیابی –از نخستین پزشکان اردبیلی –است.

کتاب های وحید ضیائی

لبخند بیش تر از زخم


آنتیگونه


ردی از زنان خاوری