ایرنا کبالد

ایرنا کبالد

ایرنا کبالد (Irena Kobald) یک مهاجر اتریشی چند زبانه به استرالیا است که به کودکان بومی در جوامع دورافتاده استرالیا آموزش می دهد. دو پتوی من اولین کتاب مصور اوست.

کتاب های ایرنا کبالد

دو پتوی من