مجید افشاری

مجید افشاری

 مجید افشاری متولد سال 1353، شاعر، مدرس و مبتکر آموزش فرآیندی شعر و عضو شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی می باشد.

کتاب های مجید افشاری

کابوک


دلرباعی


هیام


تک زنگ