علی سلطانی فر

علی سلطانی فر

علی سلطانی‌فر متولد سال 1380، شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های علی سلطانی فر

از چند قدم عقب تر