آلفرد دووینی

آلفرد دووینی

آلفرد ویکتور دو وینی در لوچس (شهری که هرگز به آن بازنگشت) در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش کهنه سرباز سالخورده جنگ هفت ساله بود که قبل از تولد 20 سالگی ویگنی درگذشت. مادرش که بیست سال کوچکتر بود، زنی با اراده بود که از روسو الهام گرفته بود و مسئولیت آموزش اولیه وینی را بر عهده گرفت.

کتاب های آلفرد دووینی

شاترتون