مسعود سکینه پور

مسعود سکینه پور

 مسعود سکینه‌پور متولد سال 1371، شاعر می باشد.

کتاب های مسعود سکینه پور

وزن های معلق