خالد عظیمی

خالد عظیمی

خالد عظیمی متولد سال 1368، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های خالد عظیمی

نهنگ حوض