صمد نجفی فتاحی

صمد نجفی فتاحی

 صمد نجفی فتاحی متولد سال 1348، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های صمد نجفی فتاحی

گوشواره بنفش