سهیلا صادقی

سهیلا صادقی

سهیلا صادقی متولد سال 1359؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های سهیلا صادقی

با لب های پاره خط