افشین آشفته

افشین آشفته

افشین آشفته متولد سال 1367، دارای دکتری مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در دانشگاه تهران – دی 1396، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه تهران – شهریور 1391، کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بابل – تیر 1389 می باشد.

کتاب های افشین آشفته