شبنم حکیم هاشمی

شبنم حکیم هاشمی

شبنم حکیم هاشمی متولد یازدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و یک از شیراز میباشد. وی لیسناس ادبیات دارد و به طور جدی از سال هفتاد و هشت ترانه مینویسد.

کتاب های شبنم حکیم هاشمی

فرشته اومدی از دور!