مهشید گوهری کاخکی

مهشید گوهری کاخکی

مهشید گوهری کاخکی متولد سال 1357، دانش آموخته دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس و پژوهشگر پست دکترا دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های مهشید گوهری کاخکی

پایداری هویت ایرانی