فیلیپ کین

فیلیپ کین

فیلیپ جوزف کین فیلسوف آمریکایی و استاد فلسفه در دانشگاه سانتا کلارا است. او به دلیل آثارش در زمینه فلسفه پساکانتی شناخته شده است.

کتاب های فیلیپ کین

مارکس و اخلاق