اریک ال سانتنر

اریک ال سانتنر

اریک ال سانتنر محقق آمریکایی است. او استاد فیلیپ و آیدا رومبرگ در مطالعات مدرن ژرمنیک و کرسی گروه مطالعات آلمانی در دانشگاه شیکاگو است که از سال 1996 در آنجا مستقر است.

کتاب های اریک ال سانتنر

اشیای سرگردان