جان آی سعید

جان آی سعید

جان آی سعید، زبان شناس بریتانیایی و استاد زبان شناسی در کالج ترینیتی دوبلین است. او بیشتر به خاطر آثارش درباره زبان سومالیایی و معناشناسی شهرت دارد. او عضو کالج ترینیتی دوبلین است.

کتاب های جان آی سعید

Semantics