علی صمیمی

علی صمیمی

علی صمیمی مترجم ایرانی متولد سال 1363 می باشد.

کتاب های علی صمیمی

برند سازی مقصد گردشگری