سیده مریم موسوی

سیده مریم موسوی

سیده مریم موسوی متولد سال 1374؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های سیده مریم موسوی

مفاهیم نوین در مدیریت