ویلفرد پیترسون

ویلفرد پیترسون

ویلفرد آرلان پترسون نویسنده آمریکایی بود که سال ها برای مجله This Week می نوشت. او نه کتاب را در سال 1949 از جمله کتاب «هنر کنار آمدن: الهام برای زندگی روزانه پیروزمندانه» منتشر کرد.

کتاب های ویلفرد پیترسون

هنر زندگی