فردین فکوری

فردین فکوری

فردین فکوری مشاور و دبیر زبان‌فارسی، دارای دکتری زبان و ادبیات فارسی، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فردین فکوری