علی خورسندی

علی خورسندی

علی خورسندی استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده ایرانی متولد سال 1354 می باشد.

کتاب های علی خورسندی