شهاب منا

شهاب منا

شهاب منا متولد سال 1358در تهران است. او کارشناس موسیقی از دانشکدة موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناس‌ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. از محضر استادانْ مجید کیانی (ردیف)، دکتر خسرو مولانا (دروس آکوستیک) و دکتر آذین موحد (موسیقی کلاسیک) بهره ‌برده است. مدت دوازده سال است به طور مستمر به پژوهش دربارة وجوه مختلف مربوط به سنتور و سنتورنوازی در ایران پرداخته است. او در این زمینه به نگارش و گردآوری کتب و مقالات و ارائة برنامه‌هایی پژوهشی دست زده است. 

کتاب های شهاب منا

آموزش سیبلیوس