پاتریشیا ام کینگ

پاتریشیا ام کینگ

پاتریشیا ام. کینگ، استاد مرکز مطالعات آموزش عالی و پسا متوسطه است. تدریس و تحقیق او بر یادگیری و توسعه دانشجویان تمرکز دارد.

کتاب های پاتریشیا ام کینگ

مسئولیت اخلاقی دانشگاه