سعیده میرصدری

سعیده میرصدری

 سعیده میرصدری متولد سال 1363، دانشجوی دکترا فلسفه دین، پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های سعیده میرصدری

فراسوی شر، فراروی رنج