میرحسین یکرنگیان

میرحسین یکرنگیان

میرحسین یکرنگیان (۲۴ اسفند ۱۲۸۱–۳ دی ۱۳۳۷) از افسران ارتش در دوران رضاشاه با درجهٔ سرتیپی و استاد رشتهٔ تاریخ و جغرافیای دانشکدهٔ افسری بود. از آثار او می‌توان به تاریخ تهران، گلگون‌کفنان، و سیری در تاریخ ارتش ایران اشاره کرد.
او در سال ۱۳۰۸ برای مقابله با شورشیان بختیاری (از جمله محمد رضا خان سردار فاتح) به چغاخور فرستاده شد.

کتاب های میرحسین یکرنگیان

سیری در تاریخ ارتش ایران