درک کی بوک

درک کی بوک

درک کرتیس بوک وکیل آمریکایی و رئیس سابق دانشگاه هاروارد است.

کتاب های درک کی بوک

مسئولیت اجتماعی دانشگاه