مسعود اباذری

مسعود اباذری

مسعود اباذری متولد سال 1351، موسیقی را زیر نظر اساتیدی همچون رضاشفیعیان ، مجید کیانی، سعیدثابت ، پشنگ کامکار وبهمن بهمرام گذرانده است. وی آموزش دیده ی مرکزحفظ واشاعه ی موسیقی ایران و فارغ التحصیل دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر می باشد.

کتاب های مسعود اباذری

قاصدک