محمد صادق کوشکی

محمد صادق کوشکی

محمد صادق کوشکی متولد شهر آباده فارس، استاد دانشگاه است. فارغ التحصیل دکتری اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد که در قامت مدرس و هر از گاهی کارشناس در تلویزیون نیز حضور دارد.

کتاب های محمد صادق کوشکی

تبار ترور