مسعود براتی

مسعود براتی

مسعود براتی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران و مدیر گروه اندیشکده شبکه ی کانون های تفکر ایران نویسنده ایرانی متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های مسعود براتی

جنگ اقتصادی