جسیکا وولفندیل

جسیکا وولفندیل

 جسیکا وولفندیل نویسنده واستاد فلسفه در دانشگاه مارکیت است. قبل از این سمت،دانشیار فلسفه در دانشگاه ویرجینیای غربی بود. تحقیقات او در درجه اول بر اخلاق و روانشناسی اخلاقی خشونت سیاسی، از جمله اخلاق شکنجه، تروریسم و جنگ متمرکز است.

کتاب های جسیکا وولفندیل

مد و فلسفه