زهرا صادقی نقدعلی

زهرا صادقی نقدعلی

زهرا صادقی نقدعلی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان نویسنده ایرانی متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های زهرا صادقی نقدعلی

برجام