ادل سی نجدوسکی

ادل سی نجدوسکی

دکتر اَدل سی. نجدوسکی دانشیار و مدیر برنامه تحلیل رفتار کاربردی در دانشگاه پپرداین است.

کتاب های ادل سی نجدوسکی

انعطاف پذیر و متمرکز