آنتونیا باکارژیوا انگلبرکت

آنتونیا باکارژیوا انگلبرکت

آنتونیا باکارژیوا انگلبرکت استاد حقوق اروپا در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و رئیس شبکه سوئدی برای مطالعات حقوقی اروپا است.

کتاب های آنتونیا باکارژیوا انگلبرکت