عادل قادری

عادل قادری

عادل قادری متولد 1364 مترجم کرد زبان است.

کتاب های عادل قادری

بازگشت زردشت