والری برایسون

والری برایسون

والری برایسون یک دانشمند علوم سیاسی بریتانیایی است که مقالات زیادی در زمینه نظریه و سیاست فمینیستی منتشر کرده است. او در سال 2002 به عنوان استاد سیاست در دانشگاه هادرسفیلد منصوب شد.

کتاب های والری برایسون