طاهره قصدی

طاهره قصدی

طاهره قصدی نویسنده و شاعر ایرانی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های طاهره قصدی

سقوط از ارتفاع مسطح خواب