امیرعباس صادقیان

امیرعباس صادقیان

امیرعباس صادقیان متولد 1376 دادرای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه شریف و دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران است.

کتاب های امیرعباس صادقیان

همه و هیچ