ویدا شهراب

ویدا شهراب

ویدا شهراب  نویسنده‌ی ایرانی متولد سال ۱۳۷۱ کارشناسی ادبیات نمایشی، از دانشگاه سوره و مدیر آموزش آموزشگاه رای‌نو است.

کتاب های ویدا شهراب

فصل گوجه چینی