کسری برزیده

کسری برزیده

کسری برزیده نویستده ایرانی متولد ‏‫۱۳۶۹‏ است . وی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دارد.

کتاب های کسری برزیده

شبگردی با سیگار سرخ