مجید پارسا

مجید پارسا

مجید پارسا نویسنده متولد 1325 است.

کتاب های مجید پارسا

عمو پینه دوز،دممو بدوز


دختر ماه پیشانی


ننه سرما،سرما خورده


عروسی خاله سوسکه


شنگول و منگول


کدو قلقله زن