تاد ای پالک

تاد ای پالک

تاد ای. پالک استاد در گروه روانشناسی دانشگاه میشیگان است. او همچنین ریاست هیئت بازبینی نهادی میشیگان برای علوم بهداشتی و علوم رفتاری را بر عهده دارد و به عنوان رئیس بخش روانشناسی فعالیت می کند.

کتاب های تاد ای پالک

اعتیاد