داهلیا دابلیو زایدل

داهلیا دابلیو زایدل

دکتر داهلیا دابلیو. زایدل عضو موسسه تحقیقات مغز، استادیار دانشگاه است. او در زمینه های روانشناسی و علوم اعصاب رفتاری پژوهش و نگارش می کند.

کتاب های داهلیا دابلیو زایدل