سارا نخعی

سارا نخعی

سارا نخعی (1355)، نویسنده در حوزه توسعه فناوری و کامپیوتر است.

کتاب های سارا نخعی