اصغر اسکندرلو

اصغر اسکندرلو

اصغر اسکندرلو متولد سال 1364،دارای مدرک مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت، مولف و مدرس می باشد.

کتاب های اصغر اسکندرلو

کمپرسورهای رفت و برگشتی


کمپرسورهای سانتریفیوژ


پمپ های سانتریفیوژ