فاطمه عرب یوسف آبادی

فاطمه عرب یوسف آبادی

فاطمه عرب یوسف آبادی متولد سال 1376، طراح و مدرس طراحی دیجیتالی لباس و الگوساز جمینی و مولف می باشد.

کتاب های فاطمه عرب یوسف آبادی

آموزش نرم افزار الگوساز جمینی