گیلیرم فیگیردو

گیلیرم فیگیردو

گیلیرم فیگیردو(1915–1997) نمایشنامه نویس برزیلی بود. او بیشتر به خاطر نمایشنامه اش روباه و انگور (A raposa e as uvas) در سال 1953 درباره زندگی ازوپ شناخته می شود.

کتاب های گیلیرم فیگیردو

نمایش نامه ی روباه و انگور